Reklamační podmínky


Reklamační podmínky

Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "Reklamace") musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1.1.2023.

Uplatnění reklamace

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady a záruky za jakost ("Reklamaci") do 12 měsíců od převzetí zboží pro podnikatele a do 24 měsíců pro spotřebitele.

2. Kupující po zjištění vady uplatní svou Reklamaci bez zbytečného odkladu u Prodávajícího primárně vyplněním online reklamačního formuláře, viz. Reklamační formulář.

3. Pro posouzení reklamace je nezbytné přiložit do reklamačního formuláře datum instalace, datum závady, popis závady, sériové číslo, číslo faktury, fotografie instalace, připojení, zapojeného zboží s okolím, uzemnění, napětí, fotky chybové zprávy.

4. O přijetí Reklamačního formuláře je Kupující informován do 5 pracovních dnů.

V návaznosti na přijetí Reklamačního formuláře Prodávající kontaktuje do 30 pracovních dnů Kupujícího o stavu reklamačního řízení:

1. dojde k posouzení reklamovaného zboží Prodávajícím nebo jím pověřenou osobou u Kupujícího, případně bude posouzení provedeno prostřednictvím dálkového přístupu on-line.

2. Kupující dopraví na své náklady zboží na místo určené Prodávajícím, kde bude reklamované zboží posouzeno. Kupující má povinnost reklamované zboží vhodně zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození. Pro posouzení reklamace je nezbytné reklamované zboží dodat společně s příslušenstvím, tj. předat kompletní obsah balení zakoupeného zboží.

Prodávající odpovídá kupujícímu:

1. že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal.

2. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

3. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

4. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

5. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

6. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Vady zboží

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

1. je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.

2. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.

3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti).

4. je-li způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením.

5. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

6. zboží bylo používání v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, prašností, mechanickými a chemickými vlivy prostředí, které je

7. došlo-li k provedení nekvalifikovaného zásahu či změně parametrů zboží.

8. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek.

9. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

10. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.

11. za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a v rámci zobrazení v e-shopu.

12. rovněž se vylučuje použití § 1924 občanského zákoníku a kupující tak nese náklady na uplatnění práv z vady nebo práv ze záruky za jakost.

www.prestige-energy.cz