VOP - Zákazníci (B2B)

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRESTIGE ENERGY s.r.o. PRO FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

 • ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ
 • ČÁST II. USTANOVENÍ O KOUPI A PRODEJI
 • ČÁST III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 – Vymezení pojmů

1. Dodavatelem se rozumí PRESTIGE ENERGY s.r.o. Dodavatel se nachází v právním postavení prodávajícího.

2. Zákazníkem se rozumí osoba, která projevila zájem o uzavření smlouvy s dodavatelem.

3. Odběratelem se rozumí osoba, která uzavřela s dodavatelem smlouvu, tj. osoba v právním postavení kupujícího či objednatele.

4. Smlouvou se rozumí buď dohoda uzavřená postupem podle čl. 4 (Uzavírání smluv), nebo dohoda uzavřená jinak v souladu s platnými zákonnými pravidly.

5. Písemností se rozumí listina, nebo zpráva odeslaná e-mailem, pokud lze identifikovat její obsah a osobu, která zprávu odeslala.

Článek 2 – Změna obchodních podmínek

1. Každá ze stran je oprávněna v přiměřeném rozsahu jednostranně navrhnout změnu obchodních podmínek. Nepřihlíží se ke změnám vyvolaným takovou změnou okolností, kterou již při uzavření smlouvy strana odkazující na obchodní podmínky musela předpokládat, ani ke změnám vyvolaným změnou jejích osobních nebo majetkových poměrů.

2. Změna obchodních podmínek musí být druhé straně oznámena písemně.

3. Pokud druhá strana se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, může před datem účinnosti změny písemně navrhované změny odmítnout a vypovědět smlouvu, jíž se takové změny týkají. Účinky výpovědi smlouvy nastávají uplynutím měsíční výpovědní doby, která začíná běže okamžikem doručení výpovědi druhé straně.

Článek 3 – Uzavírání smluv

1. Dodavatel vyhotoví podle písemně či ústně sdělených požadavků zákazníka návrh na uzavření smlouvy (dále jen "Formulář").

2. Aby se jednalo o platný návrh na uzavření smlouvy, musí Formulář obsahovat sám nebo ve spojení s jinými listinami alespoň:

3. označení a co nejpřesnější popis odebíraného zboží

4. údaj ceny bez DPH

5. text: "Otázky zde neřešené se řídí Všeobecnými smluvními a dodacími podmínkami PRESTIGE ENERGY s.r.o., které se stávají součástí této smlouvy, strany se s nimi před podpisem této smlouvy seznámily a s jejich obsahem souhlasí. ", nebo jiný text se stejným významem.

6. Zákazník se zavazuje, že před potvrzením Formuláře se s dodacími podmínkami seznámí. Podpisem Formuláře zákazník potvrzuje, že se s dodacími podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

7. Potvrzení Formuláře se provádí podpisem, který musí obsahovat alespoň:

8. uvedení jména, příjmení a u právnických osob také jejich název jakož i jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k uzavření smlouvy

9. vlastnoruční podpis této osoby.

10. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem, kdy je bez výhrad podepsán Formulář zákazníkem a dodavatelem.


ČÁST II. USTANOVENÍ O KOUPI A PRODEJI

Článek 4 – Základní povinnosti

1. Na základě uzavřené smlouvy dodá dodavatel odběrateli zboží v ní uvedené a převede na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

2. Dodavatel dodá zboží ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Při překročení dodací lhůty je odběratel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši:

3. 0,01 % z ceny zboží bez DPH za každý i jen započatý den 10. kalendářního dne prodlení.

4. 0,05 % z ceny zboží bez DPH za každý i jen započatý den od 11. do 20. kalendářního dne prodlení.

5. 0,1 % z ceny zboží bez DPH za každý i jen započatý den od 21. do 30. kalendářního dne prodlení.

6. 0,15 % z ceny zboží bez DPH za každý i jen započatý den od 31. dne prodlení.

7. Toto ustanovení se nepoužije, pokud k překročení dodací lhůty došlo z důvodů na straně odběratele nebo z důvodů vylučujících odpovědnost (zejména vyšší moc dle čl. 22).

8. Je-li dodavatel v prodlení s plněním svého závazku více než 30 dnů, považuje se to za podstatné porušení smlouvy. O překročení dodací lhůty je povinen dodavatel odběratele bezodkladně informovat.

9. Odběratel zaplatí za zboží cenu uvedenou ve smlouvě.

10. Před zaplacením celé ceny nepřejde na odběratele vlastnické právo k předmětu smlouvy. Do doby zaplacení celé kupní ceny a přechodu vlastnického práva nesmí odběratel zboží zpracovat nebo prodat, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

11. Dodavatel může umožnit odběrateli vrátit zboží, a to za předpokladu, že zboží není nijak poškozeno nebo použito. Vrácení zboží není nárokovatelné a je závislé na vůli dodavateli. Při vrácení zboží bude dodavatelem účtován poplatek za vrácení zboží ve výši 20% z původní ceny bez DPH, s čímž odběratel vyslovuje souhlas tím, že zboží vrátí dodavateli.

Článek 5 – Kvalita výrobků

1. Dodavatel prohlašuje, že jím dodávané zboží bylo vyrobeno v souladu s platnou legislativou a v souladu s platnými normami ČSN, případně DIN na území České republiky.

Článek 6 – Doklady ke zboží a balení zboží

1. Dodavatel dodává spolu se zbožím následující dokumenty:

 • dodací list,
 • návod k obsluze, je-li vyžadován obecně závaznými právními předpisy.

2. Další doklady přiloží dodavatel ke zboží na základě dohody s odběratelem, nebo stanoví-li tak obecně závazný právní předpis.

Článek 7 – Obal zboží a nakládání s ním

1. Na obal se nevztahuje výhrada vlastnického práva podle čl. 6 odst. 7.

2. Odběratel je jako vlastník obalu povinen s obalem zacházet jako s odpadem v souladu s platnými obecně závaznými předpisy.

Článek 8 – Odpovědnost za vady dodávaného zařízení

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Dodavatel odpovídá za to, že zboží je v souladu s podmínkami, které vyplývají ze smlouvy, a že zboží při převzetí odběratelem nemá vady.

3. Odpovědnost za vady instalace je upravena těmito podmínkami samostatně.

Článek 9 – Podstatné vady dodávaného zboží

1. Odběratel je povinen zajistit prohlídku zboží do jednoho dne od data vyskladnění ze skladu dodavatele. Individuálně mohou strany dohodnout jinou lhůtu k prohlídce zjevných vad. Takováto jiná lhůta musí být sjednána písemně.

2. Má-li zboží vady podstatné, tj, o nichž dodavatel při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že odběratel by smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal, zejména vady počtu kusů a balení, je odběratel povinen okamžitě po jejich zjištění odeslat dodavateli písemnost, ve které oznámí dodavateli vady; součástí tohoto oznámení je:

 • přesná identifikaci dodávaného zboží s uvedením čísla smlouvy (tj. zpravidla číslo uvedené na Formuláři),
 • popis a rozsah vady;
 • fotodokumentace, z níž je zřejmá povaha a rozsah vad, je-li pořízení fotodokumentace možné s ohledem na povahu vady;
 • uvede volbu svého nároku z odpovědnosti za vady podle čl. 11 pro případ, že bude reklamace oprávněná.

3. Nemá-li oznámení vad náležitosti podle odst. 2, nejedná se o účinné oznámení vady.

4. Své stanovisko k reklamaci je povinen dodavatel oznámit do 10 pracovních dnů od doručení oznámení podle odst. 2.

5. Odpovědnost za vady uvedené v tomto článku nevzniká, jestliže byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nelze přičítat dodavateli, rovněž se nevztahuje na případy, kdy dojde ke vzniku vady nesprávnou manipulací, či skladováním zboží v rozporu s návodem obsluze, nebo jinými podmínkami stanovenými výrobcem, které odběratel nemohl neznat.

Článek 10 – Ostatní vady dodávaného zboží a záruka

1. Dodavatel zaručuje plnou funkčnost dodávaného zboží po dobu 24 měsíců od data prodeje, nejdéle však 26 měsíců ode dne, kdy bylo zboží připraveno k převzetí v závodě dodavatele. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou odstraňovány bezplatně na náklady dodavatele.

2. Zjistí-li odběratel vady týkající se funkčnosti dodávaného zboží, je povinen do 5 dnů od jejich zjištění odeslat písemnost, ve které oznámí dodavateli vady; součástí tohoto oznámení je:

 • přesná identifikaci dodávaného zboží s uvedením čísla smlouvy (tj. zpravidla číslo uvedené na Formuláři)
 • popis a rozsah vady;
 • fotodokumentace, z níž je zřejmá povaha a rozsah vad, je-li pořízení fotodokumentace možné s ohledem na povahu vady;
 • uvede volbu svého nároku z odpovědnosti za vady podle čl. 13 pro případ, že bude reklamace oprávněná.

3. Nemá-li oznámení vad náležitosti podle odst. 2, nejedná se o účinné oznámení vady.

4. Uplynutím záruční doby podle odst. 1 se nároky z vad promlčují.

5. Své stanovisko k reklamaci je povinen dodavatel oznámit do 10 pracovních dnů od doručení oznámení podle odst. 2.

6. Odpovědnost za vady uvedené v tomto článku nevzniká, jestliže byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil dodavatel, rovněž se nevztahuje na případy, kdy dojde ke vzniku vady nesprávnou manipulací, či skladováním zařízení v rozporu s návodem obsluze, nebo jinými podmínkami stanovenými výrobcem, které odběratel nemohl znát.

Článek 11 – Nároky z vad

1. Má-li zboží vady, má odběratel tyto nároky z vad:

 • výměnu vadného dílu za nový,
 • dodání chybějícího zboží,
 • opravu vady zboží,
 • slevu do výše ceny poškozeného nebo vadného dílu, nejvýše však do 5 % celkové ceny dodávaného zboží bez DPH,
 • odstoupení od smlouvy.

2. Do odstranění vady není odběratel povinen platit část kupní ceny, která odpovídá jeho právu na slevu z kupní ceny.

3. Náklady spojené s realizací nároků z vad nese dodavatel.

4. Dodavatel nepředpokládá, že odběrateli může vzniknout škoda vyšší, než je hodnota dodávaného zboží.

Článek 12 – Stanovení a úhrada kupní ceny

1. Kupní cena za zboží bude stanovena dle aktuálního ceníku dodavatele, popřípadě dohodnutou cenovou nabídkou.

2. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká dodáním zboží odběrateli, nestanoví-li smlouva jinak.

3. Kupní cena bude placena způsobem a ve lhůtách uvedených v daňovém dokladu předávaném se zbožím.

4. Prodlení s placením kupní ceny vzniká marným uplynutím data splatnosti. Nezaplacení kupní ceny s prodlením delším než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

5. Kupní cena se považuje za zaplacenou připsáním celé částky na účet dodavatele.

6. Nezaplatí-li odběratel kupní cenu v souladu s odst. 1 až 5, je dodavatel oprávněn pozastavit plnění dílčích plnění podle Smlouvy a plnění z jiných smluv s odběratelem, a to až do zaplacení všech splatných pohledávek odběratele.

7. Skutečnost, že došlo při přepravě zboží ke ztrátě originálu faktury či jiného dokladu zasílaného se zbožím, neopravňuje odběratele k odkladu placení kupní ceny. Dojde-li ke ztrátě dokladů uvedených v předchozí větě, je odběratel povinen oznámit to do 2 dnů od převzetí zboží dodavateli; dodavatel je povinen bezodkladně zaslat odběrateli číslo účtu, na který má být kupní cena placena a bez zbytečného odkladu také opis ztracených dokladů.

8. Odběratel je povinen zabezpečit platbu tak, aby na účet dodavatele byla po odečtení případných bankovních poplatků připsána částka odpovídající celé dohodnuté kupní ceně. Bude-li připsána částka nižší než kupní cena z důvodu, že od ní byly odečteny bankovní poplatky, je dodavatel oprávněn požadovat vyrovnání vzniklého rozdílu a navíc smluvní pokutu ve výši jedné poloviny nepřipsaného rozdílu.

9. Uplatní-li odběratel reklamaci, není to důvodem nezaplacení i jen části kupní ceny.

10. Pohledávky dle těchto smluvních podmínek jsou dodavatelem zastaveny ve prospěch smluvních bankovních ústavů společnosti PRESTIGE ENERGY s.r.o. Odběratel s tímto souhlasí a na žádost odběratele je dodavatel povinen sdělit konkrétní bankovní ústav, v jehož prospěch je pohledávka za odběratelem zastavena.

11. Zákazník souhlasí se zasíláním dokladů elektronickou formou.

Článek 13 – Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. V případě prodlení odběratele s placením jakékoliv peněžité částky podle této smlouvy může dodavatel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý i jen započatý den prodlení.

2. V případě prodlení odběratele s úhradou kupní ceny je dodavatel oprávněn požadovat po odběrateli krom úroku z prodlení (viz odst. 1 tohoto článku) také úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý den prodlení. Odběratel se zavazuje takovou smluvní pokutu uhradit.

ČÁST III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14 – Odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být dodavateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

2. Stanoví-li tato smlouva, nebo obecně závazný právní předpis, že došlo k podstatnému porušení smlouvy, může strana, která smlouvu neporušila, od této smlouvy odstoupit.

3. Došlo-li k překročení dodací lhůty ve smyslu čl. 6 odst. 2 z důvodu nesplnění podmínek sjednaných mezi dodavatelem a jeho smluvním partnerem (zpravidla výrobcem), je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž dodavatel.

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné.

Článek 15 – Ustanovení o formě

1. Smlouvu mezi stranami lze měnit pouze písemně.

2. Písemnou formou strany rozumějí písemnost v listinné podobě, e-mail pokud je podepsán osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní stranu.

3. Byl-li použit k písemné komunikaci e-mail, je adresát písemnosti oprávněn si do 3 pracovních dnů od doručení e-mailu vyžádat ještě další podobu písemnosti (například fax, či listinu). Nebude-li doplněna další podoba listiny v době přiměřené od doručení žádosti, nebude se e-mailová zpráva požadovat za doručenou.

4. Odstoupení od smlouvy se oznamuje:

 • e-mailem, jehož text bude současně zaslán faxem, nebo
 • dopisem zaslaným držitelem poštovní licence.

5. Pro použití a účinky zaručeného elektronického podpisu a datových schránek platí obecně závazné právní předpisy.

Článek 16 – Vyšší moc

6. Stane-li se plnění jedné ze stran nemožným v důsledku změn, které mají svou povahu v politických, ekonomických, přírodních a provozních událostech a změnách, není strana v době trvání takové překážky odpovědná za neplnění svých smluvních povinností, pokud překážku sama nezavinila a pokud překážku nebylo možno prostředky, které má běžně k dispozici, odvrátit nebo překonat.

7. Za okolnosti vyšší moci podle odst. 1 strany považují zejména stávky v oblasti dopravy, embarga, živelné pohromy, teroristické útoky, dlouhodobé výpadky dodávek energie či nehody způsobující dopravní kolaps.

8. Za vyšší moc podle odst. 1 se nepovažuje okolnost, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů (insolvence).

9. Strana, které překážka brání splnění povinností ze smlouvy, o tom zpraví písemně protistranu bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá za škodu, která neoznámením vznikne.

10. Působení vyšší moci vylučuje nárok na smluvní pokutu.

Článek 17 – Závaznost obchodních podmínek

1. Dodavatel prohlašuje, že smlouvy uzavírá pouze na základě těchto dodacích podmínek.

2. Zákazník podpisem smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dodacími podmínkami a souhlasí s nimi.

3. Je-li některé ustanovení dodacích podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky dodacích podmínek vyžadují písemnou formu.

Článek 18 – Ujednání o právním režimu

1. Dokumenty, jež byly vyměněny nebo jsou používány stranami, mají toto pořadí přednosti:

 • smlouva mezi stranami (uzavřená zpravidla na Formuláři), její změny a doplňky
 • cenová nabídka přiložená ke smlouvě podle bodu 1., pokud na ni smlouva podle bodu 1. odkazuje
 • ostatní dokumenty, o kterých se zmiňuje smlouva podle bodu 1., které byly odsouhlaseny oběma stranami
 • podmínky
 • ostatní dokumenty předávané spolu se smlouvou, pokud jsou závazné podle obecně závazných právních předpisů.

2. Rozhodčí doložka

 • Smluvní strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. výslovně dohodly na tom, že veškeré majetkové spory z této smlouvy, jakož i spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu založeného touto smlouvou, s výjimkou sporů vzniklých s exekucí a sporů vyvolaných insolvenčním řízením, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

3. Náklady rozhodčího řízení tvoří:

 • poplatek za rozhodčí řízení činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 10.000,- Kč plus DPH dle zákonné právní úpravy. Poplatek představuje odměnu rozhodce,
 • zvláštní náklady vzniklé projednáváním a rozhodováním sporu v rozhodčím řízení. Možnými náklady spotřebitele, které mu mohou v rozhodčím řízení vzniknout, jsou náklady za pořízení fotokopií ze spisového materiálu u rozhodce (20,- Kč plus DPH dle zákonné právní úpravy za jednu kopírovanou stránku), náklady na vypracování znaleckých posudků, náklady spojené s nutností překladu listin z českého jazyka do cizojazyčného textu či z cizojazyčného textu do českého jazyka.

4. Rozhodčí nález i veškerá ostatní korespondence bude doručován rozhodcem úvěrovanému na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy (event. příslušných dodatků této smlouvy), případně na adresu, kterou mu sdělí sám úvěrovaný jako korespondenční adresu. Smluvní strany této rozhodčí doložky sjednávají, že v případě, když se rozhodci vrátí zaslaná korespondence jako nepřevzata v úložní době, nastává fikce doručení této zásilky 10 úložním dnem.

5. Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušná ustanovení občanského soudního řádu.

6. Rozhodčí nález nabývá dnem doručení právní moci a je vykonatelný. Nestanoví-li tato doložka jinak, platí zákon č. 216/1994 Sb.

7. Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušná ustanovení občanského soudního řádu.

8. Rozhodčí nález nabývá dnem doručení právní moci a je vykonatelný. Nestanoví-li tato doložka jinak, platí zákon č. 216/1994 Sb. Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí doložkou nevymezené a tímto zákonem neupravené je oprávněn rozhodnout určený rozhodce sám.

www.prestige-energy.cz