Fotovoltaický ohřev vody NZÚ Light klade nové požadavky na technologii

23.01.2024

Nové podmínky oblíbeného dotačního programu NZÚ Light, prostřednictvím kterého je možné získat dotaci až 90.000 Kč na fotovoltaický nebo solární ohřev vody pro nízkopříjmové domácnosti, se ode dneška mění. Jaké jsou nové podmínky programu platné od 17. 1. 2024?

Zásadní změny se dotknou velké spousty českých instalačních firem, které až doposud instalovaly nedostatečně robustní technologii k realizaci fotovoltaického ohřevu vody. Tyto firmy budou muset změnit své postupy a technologie, jinak dotaci nebude možné získat.

Původní podoba programu nespecifikovala dostatečně přesně technologické nároky na realizaci fotovoltaického ohřevu vody a v praxi pak často docházelo k instalacím nekvalitní technologie, která sice dotačním podmínkám neodporovala (tudíž dotace mohla být vyplacena), ale reálný užitek pro konečného spotřebitele byl daleko nižší, než jak bylo zamýšleno.

Dotace na ohřev vody bude nově 60 000 Kč a 90 000 Kč

Až doposud platila plošná dotace 90 000 Kč na ohřev vody fotovoltaikou. Nově budou dotace na FV ohřev dvojího typu:

 • 60 000 Kč na systém bez nové akumulační nádrže (bojler)
 • 90 000 Kč na systém s akumulační nádrží

Nároky na technologii budou mnohem přísnější než v minulosti

Dle oficiálního dokumentu zveřejněném MŽP bude nově nutné v rámci fotovoltaického ohřevu vody v systému zajistit následující podmínky, aby systém mohl získat dotaci.

Minimální instalovaný výkon FV panelů

 • 2 kWp (navýšeno z 1,5 kWp)

Technologie pro optimalizaci MPPT

 • Fotovoltaický systém musí být osazen solárním regulátorem ohřevu vody, popř. solárním měničem, používajícím technologii pro optimalizaci v závislosti na zátěži a oslunění – sledovaní maximálního bodu výkonu "MPPT".

Minimální objem bojleru

 • Minimální měrný objem zásobníkového ohřívače teplé vody ohřívaného FV systémem – 45 l/kWp

Ochrana proti opaření horkou vodou

 • Ochrana proti opaření horkou vodou ze zásobníkového ohřívače (termostatický směšovací ventil, nebo v případě dostatečného objemu zásobníku omezení max. teploty vody provozním termostatem)

Automatické přepnutí na druhý (bivalentní) zdroj ohřevu

 • V případě, že k dispozici není energie z fotovoltaiky (např. v noci), je nutné aby systém dokázal automaticky přepnout na jiný zdroj tepla a zajistit tak ohřev vody. V praxi je tak nutné, aby systém uměl vyhodnotit, kdy je potřeba bojler nahřát z jiného zdroje energie, než z fotovoltaiky. Zároveň ale tak, aby se vždy preferovala k ohřátí bojleru energie z FVE.

Efektivní hodnota výstupního napětí

 • Efektivní hodnota výstupního napětí solárního regulátoru (měniče), popř. celkové napětí k němu připojeného stringu fotovoltaických panelů, musí odpovídat jmenovité hodnotě napětí na něj napojených topných těles ohřívajících vodu v akumulačním zásobníku, s tolerancí nejvýše 15%. Popř. bude zajištěno takové napětí fotovoltaického systému, při kterém bude výkon napojených topných těles nejméně 75% instalovaného výkonu fotovoltaických panelů.

Zajištění dostatečného výkonu pro solární ohřev vody

 • Přizpůsobení parametrů solárního systému a topného tělesa tak, aby byl zajištěn dostatečný výkon pro efektivní ohřev vody

Revizní zpráva dle Nařízení vlády NV 190/2022 Sb.

 • Instalovaný systém bude muset získat revizi dle Nařízení vlády NV 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Optimální výkon z FV ohřevu? Není to samozřejmostí

K určení optimálního výkonu slouží MPPT regulátor (MPPT – Maximum Power Point Tracker). K poskytnutí vždy optimálního výkonu k zajištění efektivního ohřevu vody z fotovoltaiky s co možná nejnižším podílem čerpání energie ze sítě ale nestačí jen MPPT.

Regulátory s MPPS (MPPS – Maximum Power Point Searching) používají metodu aktivního vyhledávání optimálního pracovního bodu celého řetězce panelů. Tato metoda eliminuje ztráty výkonu v případě, že fotovoltaické panely nemají stejné vlastnosti, jmenovitý výkon nebo se mění jejich teplota apod., což nastává například při nerovnoměrném osvícení, částečném zastínění apod. 

Bezpečnost by měla být na prvním místě

Aby systémy vyhovovaly podmínkám NZÚ Light, je nutné zajistit ochranu proti opaření. U pokročilých systémů je zavedeno čidlo teploty v kombinaci s provozním (a havarijním) termostatem bojleru. Tím je zajištěna vícenásobná ochrana proti nadměrné teplotě vody. U chytrých systémů si zpravidla jednotky regulují minimální (komfortní) teplotu s pomocí vlastního čidla, a vlastní termostat bojleru zaručuje, že nedojde k překročení maximální teploty na kterou je zákazník zvyklý.

Automatika? Klíčová vlastnost pro získání efektivního a bezpečného systému

Pokud systémy nedisponují automatikou, můžete se rozloučit s úsporami za ohřev vody. Vzhledem k nově velmi správně formulované nutnosti zaručit bivalenci zdrojů (viz výše), je nutné vyřešit automatické přepojení napájení bojleru na síť namísto napájení z fotovoltaiky a to v případech, kdy fotovoltaika nevyrábí. Paradoxní situace nastává v případě, kdy systém má automatiku přepojení na síť, ale zároveň nemá k dispozici automatiku teplotní. Takový systém je v praxi nepoužitelný.

Vezměte si situaci večer, kdy spotřebujete značné množství teplé vody. Bojler by se v noci měl nahřát ze sítě, což je v pořádku. Když si ale ráno nedáte teplou sprchu nebo nespotřebujete teplou vodu jakkoliv jinak, tak systém nemá šanci bojler nahřát z fotovoltaiky. Kvůli chybějící teplotní automatice. Taková řešení na trhu jsou a bohužel jsou v rozporu s podmínkou NZÚ Light. Systém musí využívat v maximální míře ohřev vody ze slunce.

Okruh žadatelů se rozšíří

Další důležité změny, které NZÚ Light od ledna 2024 přináší, je rozšíření okruhu žadatelů.

Dotační program NZÚ Light je určen pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu či trvale obývaného rekreačního objektu. Dotaci mohou získat nízkopříjmové skupiny obyvatel, do kterých jsou řazeni:

 • lidé pobírající starobní důchod
 • lidé pobírající invalidní důchod 3. stupně
 • lidí pobírající příspěvek na bydlení (příspěvek musí být pobírán v období od 12. 9. 2022 do data podání žádosti)
 • lidé pobírající příspěvek na děti (nově od 17. ledna 2024)
www.prestige-energy.cz